KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMINDAN NASIL YARARLANILIR?KOSGEB, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak amacıyla  İleri Girişimci Destek Programını uygulamaya alarak 375.000 TL’ye kadar destek vermektedir. Son güncellemeyle birlikte KOSGEB başvuru süreçlerini ve destekten yararlanma koşullarını oldukça kolay bir hale getirmiştir.

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ


Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanır.

Destek programına İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletme başvuru yapabilir.

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır. İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

Verilen Destekler
Kuruluş Desteği: Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi (AŞ - LTD) statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği
Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;
Birinci performans dönemi için
180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,
İkinci performans dönemi için
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.
Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Makine, teçhizat ve yazılım desteği
Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.
Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın Yerli malı belgesi olması durumunda desteğe %15 ilave edilir.
Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir.
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için 10.000 TL’ye kadar sağlanır.
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.
Sertifika desteği
Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir. Sertifika desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Başvuru
Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
Destek programına başvuru yapılabilmesi için ileri girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
İşletmenin destek programına başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
- İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı,
- 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
- Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
- Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci
Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
İşletme, İleri Girişimci Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlar ve onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.
Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular, KOSGEB kuruluna davet edilir. Kurulda mutlaka bir sunum hazırlamanızı ve iş fikriniz ve Pazar durumu ile ilgili sorulara cevap verebilmeniz gerekmektedir. Hazırlıklı gitmenizi tavsiye ederiz.
İşletme; destek programına başvuru esnasında İleri Girişimci Destek Programı Taahhütnamesini KBS üzerinden onaylar.
İleri Girişimci Destek Programı Taahhütnamesi, İleri Girişimci Destek Programı Başvuru Formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır.
Destek programının başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

Destek Süreci İle İlgili Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetlerimiz için sitemizin iletişim bölümden bize ulaşabilirsiniz.


Yorumlar