TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıTÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere geliştirilmiştir.Programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şarttır. Proje destek süresi en fazla 36 aydır. Programda bütçe sınırı yoktur.

Destek Kapsamı

TÜBİTAK 1501 Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projelere destek verilmektedir.

TÜBİTAK ar-ge desteği programlarında projenizde bir akademisyen bulunmasını tavsiye ederiz.

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile teşvik edilir.

Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile destek verilir. Projenin her dönemi için destek oranı %75’dir.

Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Desteklenen Gider Kalemleri;
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Önemli Hususlar
Programa haftanın her günü online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ'ler başvurabilir.

Başvuru Formları
Proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilir.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenecektir.

Not: 2020 yılından itibaren bu programda çağrı esaslı olarak uygulanacaktır.

Değerlendirme
Kriterler
Proje önerileri;
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Açılarından değerlendirilmektedir.
Projenizin ar-ge yönü kuvvetli olmalıdır. Bu kriterlerden en önemlisi 1. Boyuttur.

Yöntem
Projeler, konularında uzman hakemler (Genelde akademisyen) tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a gönderilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

İzleme ve Sonuçlandırma
Yöntem
Projeler, firma ziyareti yapılarak izleyici tarafından izlenir. Projelere, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek destek verilir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu verilir.

Yorumlar

Adsız dedi ki…
TÜBİTAK desteğinden yararlanabilmek için projenizin bilimsel bir yönü olmalıdır.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
TÜBİTAK projelerini hazırlarken projenize destek olacak bir akademisyen bulunması faydalıdır.