KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'ndan Nasıl Yararlanılır?Ar-Ge çalışmaları, işletmelerin rekabet edebilmeleri açsından büyük önem arz eder. Artan rekabette işletmeler yeni ürün ve hizmetler sunarak yarışta bir adım öne geçmeyi amaçlamaktadır. Ar-Ge çalışmalarının uzun dönemdeki katkısı tartışılmaz olmakla birlikte maliyetli ve getirisi kısa sürede olmayan çalışmalardır. 

Bu nedenle birçok işletme Ar-Ge faaliyetlerinden uzak durmayı tercih eder. Bu durumu telefi etmek amacıyla KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kamu kurumları Ar-Ge projelerine destek vermektedir. Böylece maliyet riski sadece işletmede kalmamış, kamu kurumları tarafından paylaşılmış olur.
Bugünkü yazımızda özellikle KOBİ’lerin (Küçük İşletmelerin) yararlandığı KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’ndan nasıl yararlanılabileceği konusunda sizlere bilgiler vereceğiz.

 
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı;
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesi şeklinde belirlenmiştir.
Ar-Ge ve İnovasyon kavramlarının KOSGEB tarafından nasıl tanımlandığı işletmeler açısından çok önemlidir. İşletmelerden sürekli benim şu konuda projem var, desteklenir mi sorusu gelmektedir. Bu tanımın iyi anlaşılması, hazırlanması muhtemel projelerin desteklenmesi bu tanımlara uygun olup olmadığı ile yakından ilgilidir.
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon tanımları
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.
İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını ifade eder.
Hangi projeler desteklenir?
Bu Program ile, İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
Nasıl Yararlanılır?
Yukarıda belirtilen şartlara uygun bir projeniz var ve bu programa başvuru yapmak istiyorsunuz. Madde madde yapmanız gerekenleri sıralayalım.

1- İşletme/girişimci, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi (E-devlet) üzerinden doldurup, eki belgeleri (projede görev alacak kişilerin özgeçmişleri, satın alınacak mal ve hizmetlere dair proforma faturalar – 50 Bin TL üstü için 3 ayrı firmadan alınacak.) KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

Proje KOSGEB tarafından: 

-Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği 
-Projenin ar-ge/inovasyon yönü 
-Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği 
-Projenin sağlayacağı katma değer 
-Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb. 
-OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

2-Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere KOSGEB'e davet edilir. Sunum hazırlamanızı ve başvuru formunu dikkatli bir şekilde okuyup gitmenizi tavsiye ederim. 

3- KOSGEB tarafından projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, başvuru sahibinden KOBİ Bilgi Sistemi (E-devlet) üzerinden Taahhütnamenin onaylanması istenir. Taahhütnamenin onaylanma süresi, karar bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibinin İşletme olması halinde 30 gün, Girişimci olması halinde ise 60 gündür. İşletmenin/Girişimcinin Taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 30 gün ek süre verilir. Ek süre talebi en geç Taahhütnameyi onaylama süresinin bitimini müteakip 15 gün içinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde Taahhütnameyi onaylamayan İşletmenin/Girişimcinin projesi reddedilmiş sayılır.
Taahhütnamenin İşletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanıp kayda alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.
Proje Süresi
Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en çok 24 aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. 

4- İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu’nu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve ödeme belgelerini KOBİ Bilgi Sistemine yükleyerek ödeme başvurusunda bulunur.
Desteklenecek proje giderleri *
Proje Giderleri
Destek
Üst Limiti (TL)
Destek   Oranı (%)
İşlik Desteği
İşliklerden
bedel alınmaz
Kira Desteği
30.000
(Teknopark içi)
24.000
(Teknopark Dışı)
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000

İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık: üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL, lisans mezunlarına 2.000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beş yüz) TL olmak üzere, üst limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır. Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi girişimcinin ve/veya projede çalışacak olan ortağının başka İşletmesinin olmaması, herhangi bir İşletmede ortaklığının bulunmaması veya başka bir İşletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir.
Proje destek limiti
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, İşletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.
Proje Revizyonu
İşletme, proje uygulama sürecinde gerekli görülmesi halinde projesi ile ilgili olarak revizyon talebinde bulunabilir.
Projenin Tamamlanması
Projenin tamamlanmasını müteakip İşletme, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili Uygulama Birimine teslim eder. Süresi içerisinde İşletme tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunun getirilememesi halinde Uygulama Birimi tarafından 30 (otuz) gün ek süre verilir.
Projenin bir bütün halinde hazırlanması çok önemlidir. Projedeki tüm aşamaların ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve birbiriyle çelişmemesi gerekir. Talep ettiğiniz destekleri KOSGEB tarafından desteklenecek diye proje yazalım demeyin. İlgisiz giderlerin yazılması projenin geçmeme riskini arttırır.
Değerli okuyucularımız;
KOSGEB Ar-Ge İnovasyon başvurusu yapmak ve bu konuda danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Proje hazırlama konusunda alacağınız danışmanlık hizmeti size hem zaman kazandıracaktır hem de destek programından maksimum seviyede yararlanmanıza imkan sağlayacaktır. Sayfamızın iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. 

KOSGEB Ar-Ge Danışmanlığı konusunda birçok işletmeye danışmanlık desteği verdik ve destek verdiğimiz projeler önemli destekler almıştır. (Referanslarımıza bakabilirsiniz.)

Lütfen bizimle iletişime geçin. (GSM, Whatsup, e-posta: bilgi@kobigirisim.net)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.Yorumlar

Adsız dedi ki…
Kosgeb ar ge desteği ar ge projelerine başlamak isteyen işletmeler için idealdir
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Son derece haklısınız, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri daha kapsamlı oluyor. KOSGEB Destekleri başlangıç için daha iyidir.