İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman - Personel İstihdam Desteği

Değerli Dostlar;
KOSGEB, Eylül 2018 itibariyle Genel Destek Programı’na yeni başvuru almamaktadır. Genel Destek Programı yerine İşletme Geliştirme Destek Programı uygulamaya alınmıştır. İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru aşamaları aynı olup bazı destekler çıkarılmış bazı desteklerin içeriklerinde (kullanım şartları vb) değiştirilmiştir.


kosgeb eleman desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Destek Limiti ve Destekleme Oranı;
Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
Destekleme oranı %60’tır. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

Yeni Mezun: Destek başvurusunda bulunulan tarih itibari ile ön lisans, meslek yüksekokulu veya lisans derecesi ile yükseköğretim kurumundan son 2 yıl içinde mezun olmuş kişidir.

Destek Unsurları
İşletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

Onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 destek başvurusuna onay verilir.

Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir.
Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi esas alınır.

İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3’er aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.

İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.
Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

Destek süreci ile ilgili sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz.