Ar-Ge'nin Tanımı

Değerli Dostlar;
İnovasyon kavramı üzerine yaptığımız paylaşımlara ilaveten bugün Ar-Ge kavramı üzerine yoğunlaşacağız.

Ar-Ge göstergelerine standart oluşturulmasını amaçlayan Frascati Kılavuzuna göre ‘‘Ar-Ge, insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge terimi üç faaliyeti kapsamaktadır: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme.’’ Bu yönüyle Ar-Ge’yi bir faaliyetler bütünü olarak ele alabiliriz.


Temel Araştırma

Temel araştırma; ‘‘Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmadır.’’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bir sonuca yönelik olmayan sadece yeni bilgiler elde etmeye yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar temel araştırma sınıfı içinde yer almaktadır. Örnek olarak; ekonomik koşullar ile sosyal gelişmişlik arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi hakkında yapılan çalışmalar temel araştırma faaliyeti kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Uygulamalı Araştırma

Uygulamalı araştırma; ‘‘Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.’’ Uygulamalı araştırma temel araştırmada elde edilen bilginin özel amaç ve hedeflere yönelik gerçekleştirilmesini içeren çalışmalardır. Tarımsal faaliyetleri desteklemek ve kentlerdeki sosyal çatışmaları engellemek için, tarım çalışanlarının köyden şehirlere göçünü azaltacak bir programı hazırlamak üzere, bu göçün ekonomik ve sosyal nedenlerinin incelenmesi konulu bir çalışma uygulamalı araştırmaya örnek olarak verilebilir.

Deneysel Geliştirme 

Deneysel geliştirme ‘‘Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.’’ şeklinde tarif edilmektedir. Ar-Ge süreci içerisinde deneysel geliştirme faaliyetini yapılan çalışmalar kapsamında somut çıktılar elde etme bölümü olarak ifade edebiliriz. Karşıdan gelen aracın farlarının otomobil sürücüsünün gözlerini kamaştırmasını önleyecek şekilde tasarlanması konusunu deneysel geliştirme faaliyeti kapsamında değerlendirebiliriz.

Yorumlar