KOBİ'lerin Avantajları

Değerli Dostlar;

1980’li yılların başında başlayan “küçük güzeldir” yaklaşımı, ölçek ekonomileri ve dolayısıyla büyük ölçekli firmaların geliştirilmesi görüşünün yerini almaya başlamıştır. Bu çerçevede, ürünün kalite, nitelik, miktar ve tasarımında kolayca değişikliğe imkân veren esnek ve küçük üretim sistemleri geliştirilerek üretim ünitelerinin boyutları küçülmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra büyük boy işletmelerin pek çoğu da büyüklük içinde küçüklük ilkesini benimseyerek küçük birimler halinde çalışmakta ve işletmelerde bölümler belli bir büyüklüğe erişince kolay yönetilebilir küçük parçalara ayrılmaktadır. 

Drucker’a göre iş dünyasındaki büyüklük avantaj olmaktan çıkmıştır. Avantaj daha yalın ve orta büyüklükte, istihbarat ve bilgiye dayanan işletmelere geçmiştir. Yarının işletmelerinin büyük çoğunluğu, büyük işletmeler değil, küçük ve orta boy işletmeler olacaktır. Bu düşünce ile yarının güçlü işletmelerinin alanlarında uzmanlaşmış KOBİ’lerden oluşacağını söyleyebiliriz.

 Nasbitt , bu akımı “Çarpıcı şekilde değişen dünyamızda pek çok paradoks vardır: Dünya ekonomisi büyüdükçe, en küçük oyuncuların gücü artıyor. Küresel ekonominin oluşumunda girişimci aynı zamanda en güçlü oyuncu konumuna geçmektedir. Bu nedenle büyük şirketler merkeziyetçilikten uzaklaşıp kendilerini girişimci ağları olarak yeniden kurmaktadır.” şeklinde ifade etmektedir. Girişimcilerin ve KOBİ’lerin gelecekte bu noktaya gelebilmeleri için sürekli değişen pazar fırsatlarını çok iyi değerlendirip doğru iş modelleri ile tüketici ve tedarikçisi oldukları büyük işletmelerin karşılarına çıkmaları gerekmektedir.

KOBİ’lerin özellikle büyük işletmeler karşısındaki kuvvetli tarafları şu şekilde sıralanabilir.

Tüketiciye Yakınlık: KOBİ’lerin tüketiciyle daha yakın bir temas içerisinde olması, müşterilerin zevk, beğeni, tercih ve taleplerine daha kolay ulaşmalarına ve algılanan eğilimlere göre üretim sürecinde değişikliğe gitmelerine olanak sağlar. Bu çerçevede KOBİ’lerin çevresel koşullardaki değişikliklere olan tepki, esneklik dereceleri ve hızlı karar alabilme yetenekleri büyük ölçekli firmalara göre daha yüksektir.

Yeniliklere Daha Yatkın Olunması: Büyük ölçekli firmalara göre KOBİ’lerin her düzeyde çalışanın tepe yönetime yakın olması, onların yönetime sorunlarını daha kolay anlatmalarına ve buna bağlı olarak teknik yeniliklerin gerçekleştirilmesine yol açar. Çalışanların bu sayede yönetim sürecinin içerisinde yer alması işletmenin performans göstergelerine olumlu yönde etki etmektedir.Teknik Yeniliklerle Daha Fazla Verimlilik: KOBİ’ler, aynı mali harcama ile büyük işletmelere oranla daha fazla teknik yeniliklerde bulunabilmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin tedarikçisi konumunda olan KOBİ’ler teknik alandaki düşünce ve uygulamaları, ortaya koyarak bunları daha da geliştirmek ve işlemek üzere büyük ölçekli işletmelere sunabilmektedir.

Ferdi Tasarrufların Teşvik Edilmesi: KOBİ’lerin kaynak temininde yabancı kaynak yerine özsermayeye başvurmaları ve işlerini büyütmeleri için özsermayelerini artırma durumunda kalmaları, bu işletmelerin üretim sonucu elde edilen net karlarında tüketim yerine yatırım harcamalarına gitmelerine yol açmaktadır. Bu yönleriyle KOBİ’ler ülkelerin tasarruf oranlarına pozitif yönlü katkı yapmaktadırlar.

Büyük İşletmelerin Tamamlayıcısı Olmak: Günümüz ekonomik hayatının temel gerçeklerinden biri de hiç kuşkusuz küçük-büyük farkı gözetmeden işletmeler arası tüm tedarik zinciri arasındaki bağımlılıktır. Büyük işletmeler KOBİ’ler sayesinde kendi süreçleri dışında kalan işlerde uzmanlaşma yoluna gitmeyip KOBİ’leri geliştirerek onları alanlarında uzmanlaştırmaya gayret göstermektedirler.

Rekabetin Tescil Edilmesi: Mal ve hizmet piyasalarında KOBİ’lerin sayısının artması, büyük ölçekli firmaların piyasa paylarının ve güçlerinin azalmasına ve burada da rekabetin yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Rekabetin yoğunlaşmasıyla da kalite ve verimlilik yükselmekte, teknik yenilikler hızlanmakta, kaynaklar etkin kullanılmaktadır.Yorumlar