KOSGEB GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMINDAN NASIL YARARLANILIR?


KOSGEB, girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak için Geleneksel Girişimci Destek Programını uygulamaya alarak 60.000 TL’ye kadar destek vermektedir. Son güncellemeyle birlikte KOSGEB başvuru süreçlerini ve destekten yararlanma koşullarını oldukça kolay bir hale getirmiştir.
GELENEKSEL GİRİŞİMCİVERİLEN DESTEKLER
Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır.
Kuruluş desteği
Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi (AŞ. – LTD) statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği
Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
Birinci performans dönemi için
180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,
İkinci performans dönemi için
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.
Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Sertifika Desteği
Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir.
Girişimcinin işletme kuruluş tarihinin bir yıl öncesinden, işletmede çalışan personelin ise işe giriş tarihinden itibaren; destek programı bitiş tarihine kadar olan süre içinde alınan sertifikalar için destek sağlanır.
Bu destek kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır.
Uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında değerlendirilmez.
Destek programının süresi, başvurunun KOSGEB tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır .

Destek Programından Yararlanma Koşulları

Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme destek programından bir defa yararlanır. Girişimcilik eğitimleri e-devlet kapısı üzerinden online olarak verilmektedir.
Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alan işletme; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla destek programına başvurabilir. İşletmenin İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alması durumu ilgili uygulama birimi tarafından teyit edilir. Bu kapsamda başvurarak desteklerden yararlanan işletmenin destek programı süresinde İŞGEM’den ayrılması halinde destek programı sonlandırılır. Ancak girişimcinin işletme kuruluş tarihinden önce alınmış geleneksel girişimci eğitimi katılım belgesi olması halinde destek süreci devam ettirilir.
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
- İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı,
- 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
- Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
- Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci.
Girişimci, işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

Başvuru
İşletme, Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlar ve onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.
İşletme; destek programına başvuru esnasında Geleneksel Girişimci Destek Programı Taahhütnamesini KBS üzerinden onaylar.
Geleneksel Girişimci Destek Programı Taahhütnamesi, Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir.

Çeşitli Hususlar
Destek programın başlangıç tarihinin işletmeye bildirim tarihinden itibaren son izleme tarihine kadar; iş yerinin görünür bir yerinde en az 30x50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte “Bu İşletme KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” ifadesinin yer alması işletme tarafından sağlanır.

İşletmenin Kapanması Durumu
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

Destek Süreci İle İlgili Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetlerimiz için sitemizin iletişim bölümden bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
İş kuracak her girişimcinin bu destekten yararlanması faydalıdır.