TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı


Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmeler tarafından yapılmaktadır. Ülke sanayisinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen seviyeden uzaktır. Bu eskikliği gidermek amacıyla TÜBİTAK KOBİ arge desteklerini yürürlüğe koymuştur. Bu bağlamda; ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı olan TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı uygulamaya konulmuştur.
Amaç: Projelere program kapsamında sağlanan desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır.

Destek Kapsamı
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin;
  • yeni bir ürün üretmesi, 
  • mevcut bir ürünü geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 
  • ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
  • yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 


konularında 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projeye destek verilmektedir. Bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Önemli Hususlar
1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı bir hale gelmiştir. Yapılan önemli değişiklikler;
Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, -en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı verildi.

1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” ile kurulmuş veya 5746 sayılı kanunla Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kimler Başvurabilir?
KOBİ'ler başvurabilir.

Başvuru Formları
Proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenecektir.

Not: 2020 yılından itibaren bu destek çağrı esaslı olarak verilecektir. 

Değerlendirme

Kriterler
Proje önerileri;
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Açılarından değerlendirilmektedir.

TÜBİTAK ağırlıklı olarak projenin Ar-Ge niteliğini ön planda tutmaktadır. Bu nedenle projenizde akademisyen bir danışmanın olması projenin geçmesini kolaylaştıracaktır. 

Yöntem
Projeler, konularında uzman hakemler (Genelde akademisyen) tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a gönderilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Akademisyen değerlendirmesinde iyi bir sunum hazırlamanızı tavsiye ederiz.

İzleme ve Sonuçlandırma
Yöntem
Projeler, firma ziyareti yapılarak izleyici tarafından izlenir. Projelere, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek destek verilir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu verilir.

Yorumlar