KOSGEB Destekleri Özet

Değerli okuyucularımız;
Bugün sizlere tüm KOSGEB destekleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak desteklerden nasıl yararlanılabileceği konusunda bilgiler vereceğiz. Büyümek ve firma kurumsal kapasitesini arttırmak isteyen tüm firmaların KOSGEB desteklerinden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.

KOSGEB'in proje bazlı destekleri firmanızda hem proje yapma kültürünü arttıracak hem de problemleri analitik bir şekilde ele alarak çözmenize imkan sağlayacaktır.

KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLME KRİTERLERİ

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için İşletmenin;
·         Çalışan sayısının 250’nin altında olması,
·   Net Satış Hasılatı ya da Mali Bilanço Toplamından birinin 125 Milyon TL’yi geçmemesi,
·    İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir.

özet destekler

KOSGEB DESTEKLERİ

1-      GENEL DESTEK PROGRAMI
Genel Destek Programı kapsamında İşletmelere 470.000 TL’ye kadar destek ödemesi yapılabilmektedir. Destekleme oranı Ankara İlinde faaliyet gösteren işletmeler için %50 olarak belirlenmiştir. Destekten yararlanabilmek çok kolaydır. Herhangi bir Proje başvurusuna gerek olmayıp sadece başvuru formu ile Desteklere başvurulabilmektedir.

·      YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 45.000 TL’dir.
o    Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m²,
o    Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m²’dir.
o    Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.[1]
·      YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.
o    Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
o    Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin programda yer alması gerekir.
·      TANITIM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
o    Ürün kataloğu giderlerini (5.000 + 5.000 TL), Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini (7.500 + 7.500 TL), Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri (5.000+7.500 TL) kapsar.
·      EŞLEŞTİRME DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık (7.500 + 7.500 TL), Organizasyonel (7.500 + 7.500 TL), Daimi Sergi Alanı Hizmetlerine (10.000 TL) destek verilir.
·     NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
o    İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
o    2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksınız en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 1.500 TL,
o    4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 TL,
o    Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir.
o    Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.
·      DANIŞMANLIK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 22.500 TL’dir.
o    İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.
o    Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 6.000 (altıbin) TL’yi geçemez.
·      EĞİTİM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.
o    Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
o    Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 TL’dir.
·      ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 75.000 TL’dir.
o    İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.
o    Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 TEP olması şarttır.
o    Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 TL, 200 üzeri TEP için 5.000 TL’dir.
o    Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 TL, 200 üzeri TEP için 20.000 TL’dir.
o    Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 TL’dir.
o    Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 TL’dir.
o    Uygulama Giderleri, KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makine teçhizat, donanım ve malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilir. Uygulama Giderleri için verilecek desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.
·      TASARIM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 22.500 TL’dir.
o    Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.
o    Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 TL’dir.
·      SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine ile TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.
o    TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
·      BELGELENDİRME DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.
o    Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
·      TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.
·      BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.
o    Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi geçemez.
·      GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    Üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.
o    Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 , en fazla gün olup destek miktarı 2.500 TL’yi geçemez.
o    Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.
·      LOJİSTİK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
o    Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.

2-      KOBİGEL DESTEK PROGRAMI
Program süresince desteğin üst limiti 1.000.000 TL’dir.
İşletmelerin dönemsel olarak açılan çağrılara yaptıkları Proje Başvuruları KOSGEB tarafından değerlendirilmekte olup başarılı olan projelere aşağıdaki belirtilen şartlarda (Tablo 1) destek verilmektedir. KOBİGEL çağrıları senede 1-2 kere açılabilmektedir. Projesi devam eden işletmeler yeni açılan çağrılara başvuru yapamamaktadır.

Tablo 1 KOBİGEL Destek Programı Limitler
Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay (+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek- En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

3-      AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Program süresince desteğin üst limiti 1.500.000 TL’dir.
İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon temelinde hazırlayacakları projeler aşağıda belirtilen limitlerde  (Tablo 2) desteklenebilmektedir. Destek başvurusu için biz tarih kısıtlaması yoktur, istenilen zamanda işletmeler başvuru yapabilmektedir. Projesi başarıyla tamamlanan İşletmeler, tekrar başvuru yapabilmektedir.  

Tablo 2 Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Limitler
Destek Konusu
Destek Üst Limiti (TL)
Destek Oranı (%)
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
30.000 (Teknopark içi) 24.000 (Teknopark Dışı)
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtiçi- yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000


Endüstriyel Uygulama Programına;
o    Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
o    Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
o    Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi İşletmeler başvurabilmektedir.
Aşağıda yer alan Tablo 3’de destek detayları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
Tablo 3 Endüstriyel Uygulama Destek Programı Limitleri

Destek Konusu
Destek Üst Limiti (TL)
Destek Oranı  (%)
Kira Desteği
18.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)
500.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75


4-      KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı – Bütçe nedeniyle kapalıdır.
Program süresince desteğin üst limiti 5.000.000 TL’dir.
İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
o    KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Patent belgesi ile koruma altına alınan,
o    Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
o    Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmelere hazırlayacakları projenin değerlendirilme sonucuna göre destek verilmektedir. Destek kalemleri Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Limitler


Destek Süresi
Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)
5.000.000 TL

Destek Oranları

İşletme Ölçeği
Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)
Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler
%70
Yüksek Teknoloji: +%5
%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler
%60
Yüksek Teknoloji: +%5
Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği verilir.


5-     
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 500.000 TL’dir.
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine destek olmak amacıyla destek verilmektedir. Tablo 5’te destek detayları görülmektedir.
Tablo 5 Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Destek Limitleri
Destek Unsurları
Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 
100.000
75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
300.000
75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli
80.000
75
Hukukçu Raporu Masrafı
10.000
75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti
10.000
100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

6-      Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 150.000 TL’dir.
Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilerek teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
o    Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL
o    Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL 
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.
Programın Süresi: 12 (on iki) Ay


7-      İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 1.500.000 TL’dir.
o    Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
o      Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
o      Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
o      Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek projeler desteklenmektedir.
o    Destekten yararlanabilmek için işletmenin farklı işletmelerle yukarıda yer alan konularda işbirliğine gitmesi gerekmektedir.
Destek Detayları Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Limitleri
Proje Süresi
6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti
1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı
1. Bölgede %50* 2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 5. ve 6. Bölgelerde %70*

8-      Stratejik Ürün Destek Programı – Çağrı şu anda kapalıdır.
9-      Kredi Faiz Desteği – Faiz desteği şu anda kapalıdır.Destek alanı özel fuarlarda 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
* Yerli malı belgesi olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

Yorumlar