KOSGEB Nitelikli Eleman - Personel Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2020

KOSGEB, Personel istihdam etmek isteyen İşletmelere, Girişimcilere Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında 50 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz (Hibe) destek vermektedir. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu / 4 Yıllık Yüksek Okul / Fakülte mezunu personel istihdam edecekseniz bu destekten mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. 2020 Yılında revize edilen desteğin yeni düzenlemelerle kapsamı genişletilmiştir. 2020 yılında yapılan değişiklikle destek başvurusu kalkmış İşletme Geliştirme Destek Programı onaylanmış işletmeler personel işe başladıktan 3 ay sonra ödeme talebinde bulunabilecektir. Destek ödeme başvurusu online sistem (E-devlet) üzerinden alınmaktadır.

Bu destek, destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir. Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir

İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Toplam Destek Tutarı: Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında 2 yıl içinde işletmeye verilebilecek maksimum destek tutarı 50 Bin TL’dir.

Destekleme Oranı: Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı % 60 olarak uygulanır. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 ilave edilir.

Personel Başına Destek Tutarı: Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek her bir personele verilecek ücret; aşağıdaki koşullardan günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir. 

A- Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 yıllık meslek yüksek okulu ve ön lisans mezunları için 1,25 , lisans mezunları için 1,5 , yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2 olarak uygulanır.

B- Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 6 aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 900 gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilmez.

Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

İşletme, nitelikli elemanın işe giriş tarihi itibariyle en az 3’er aylık dönemler için KBS üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 aylık dönemin tamamlanmasını beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

Destekten yararlanma koşulları aşağıda sıralanmıştır.

Şimdi gelin Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır sorusunun cevabını madde madde sıralayarak açıklayalım. 2020 yılında yapılan değişiklikler ile işin mevzuat kısmı daha da azaltılmıştır.

1.  Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
2.   İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir. KOBİ Beyannamesi kaydı için Kosgeb web sitesindeki  E-KOBİ linki üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak sistem üzerinden gönderilir.
3.  Destek programına başvuru İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile KBS üzerinden yapılır.
4. Başvurunun KOSGEB tarafından onaylanmasına müteakip Taahhütname online olarak onaylanır. Taahhütnameyi onaylamak için geç kalmayın. Bir süre sonra başvurunuz iptal ediliyor.
5.   Kosgeb web sitesindeki adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır. 
      Yukarıda listelenen evrakların KOSGEB'e iletilmesinden sonra yoğunluğa bağlı olarak yaklaşık 1 ay içerisinde destek ödemeniz hesabınıza yatırılmaktadır.


Destek süreci ile ilgili soru ve yorumlarınızı bekliyoruz.