KOBİlerin Türkiye Ekonomisindeki Önemi

Gündemimizde giderek artan bir şekilde yer alan KOBİler, işsizliğin azaltılmasına olan katkıları, toplam yatırım içerisindeki payları, büyüme potansiyelleri, ihracat kapasiteleri, esnek imalat yöntemleri, hızlı ve dinamik yapıları ile ülke ekonomileri için vazgeçilmez bir aktör durumundadırlar.

TÜİK tarafından açıklanan iş kayıtları istatistiklerine göre Türkiyede 3.422.163 işletme bulunmakta ve bu işletmelerin %99,89’unu KOBİler oluşturmaktadır.  Bu oran 27 AB ülkesinde %99,8 ABD ise %98,9’dir. Bu oranlar KOBİlerin ülke ekonomilerinin omurgasını oluşturduğunu göstermektedir.Ekonominin %99,89’unu oluşturmalarına rağmen KOBİler istihdamın %77,8’ini, cironun %64,8’ini, maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %41,1’ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’ler için katma değer üretme açısından kat edilmesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır.

KOBİ’ler dış ticaret verileri de oldukça dikkat çekicidir. 2011 yılında ihracatın %59,6’sı (80,4 Milyar $), ithalatın ise %39,9’u (96,07 Milyar $) gerçekleştiren KOBİler net ithalatçı pozisyonundadır. KOBİ’lerin ithalatçı yapılarından net ihracatçı haline gelmeleri ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemlidir. 

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırmak için Ar-Ge İnovasyon faaliyetlerini artırmalarını ve en büyük sermaye olarak bilgiye yatırım yapmaları gerekmektedir. Türkiyede Ar-Ge harcamalarının %14,9’u gerçekleştiren KOBİ’lerin  %50,8’inde yenilik faaliyeti yapılmıştır. Bu istatistiki veriler ekonominin %99,89’unu oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinde çok geri olduğunu buna karşın yeniliğe kısmen açık olduklarını ifade etmektedir. Bu noktada KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini ve yenilikçilik özelliklerini arttırabilmeleri adına teşvik edilmesi ihracat kapasitelerine ve rekabet güçlerine olumlu katkılar sağlayarak ülkemiz ekonomisi için önemli bir boşluğu giderecektir.

Geliştirilmeye açık birçok yönü bulunan KOBİ’lerimizin eksikliklerinin giderilerek küresel rekabete ayak uydurabilmelerinin sağlanması ekonomi politikalarımızda öncelikle üzerinde durmamız gereken konuların başında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin ilerleyebilmesi için KOBİ'lerin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır.